درباره گروه فروش بهنیا

برترین شرکت

چرا بهنیا ؟

ثبات کیفیت

ما به تجربه فهمیدیم آنچه برای شما بسیار مهم است ارایه ثابت یک کیفیت در طول زمان است. به این مهم، اهمیت دادیم و سرولوحه تلاشهایمان قرار دادیم. ادعایی بر موفقیت کامل نداشتیم اما همه تلاش خود را نمودیم.

ثبات قیمت

برنامه ریزی برای تولید بدون ثبات قیمت مواد اولیه، غیر ممکن است. در طول این سالهای پر نوسان که قیمت لوله مبلی را از 2000 تومان تا 20هزار تومان نوسان داد، ما تلاش کردیم در کنار شما تحمل این شرایط را آسانتر کنیم. حداقل کاری که کردیم این بوده است که به مشکلی جدید برای شما بدل نشدیم. درک نمودیم و درک شدیم.

لوله پروفیل ساب
لوله پروفیل بهنیا

ما را  بیشتر شناسید

چرا برای ما مهم هستید؟

مدیریت گروه بهنیا، مهمتر از مشتری، به ما معرفی نکردند. پس ما وظیفه ای جز فکر کردن به شما نداریم. غلو نکنیم،سود هم مهم است. اما معتقدیم سود را شما حاصل می کنیم. معتقدیم با هم سود می کنیم و برای هم. این رمز همراهی طولانی شما در طول این سالها بوده است.

خوشحالیم.

مهارت های ما

چگونه بهنیا شدیم؟

برای حفظ رضایت شما، عناصری لازم است که از کتابها و تئوریهای استراتژی مدیریت استخراج می شوند. اما ما از خود شما سوال کردیم و فهمیدیم که چگونه شما را از ارتباط کاری با ما خوشحال نگه داریم. امروز شما میتوانید انواع لوله مبلی و پروفیل سبک را با ویژگیهای اختصاصی مورد نیازتان بخواهید.

تنوع لوله مبلی و پروفیل

80%

قیمتگذاری شناور

70%

مارکتینگ

90%

تولید اختصاصی

75%